MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz

Forum dyskusyjne klubu właścicieli i miłośników samochodów marki Mercedes-Benz
Dzisiaj jest ndz lip 14, 2024 4:52 pm

Strefa czasowa UTC+02:00


Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Statut MB/8 Club Poland

  1. STATUT
   Stowarzyszenia MB/8 Club Poland


   Rozdział 1

   Przepisy ogólne

   § 1.
   Stowarzyszenie nosi nazwę MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM.

   § 2.
   KLUB jest stowarzyszeniem właścicieli i miłośników samochodów marki Mercedes-Benz, a w szczególności modelu W114/115.

   § 3.
   KLUB prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   § 4.
   Siedzibą KLUBU jest Trzebnica.

   § 5.
   KLUB posiada osobowość prawną. KLUB działa na podstawie przepisów prawa polskiego – Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 79 poz. 885) z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego Statutu.

   § 6.
   Czas trwania KLUBU jest nieograniczony.

   § 7.
   KLUB używa pieczęci z nazwą, siedzibą i określeniem formy prawnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Rozdział 2

   Cele i zasady działania KLUBU

   § 8.
   Podstawowe cele KLUBU:
   1. Integrowanie właścicieli i miłośników samochodów marki Mercedes-Benz, a w szczególności modelu W114/115,
   2. Działalność naukowo-techniczna w tym rozpowszechnianie wiedzy o marce Mercedes-Benz i sympatii do tych samochodów,
   3. Popularyzacja zadań KLUBU

   § 9.
   KLUB realizuje swoje cele poprzez:
   1. Budowę, utrzymanie i rozbudowę strony WWW KLUBU;
   2. Organizowanie zlotów, rajdów, spotkań i innych imprez związanych z samochodami marki Mercedes-Benz;
   3. Zbieranie i opracowanie dokumentacji historycznej i technicznej samochodów marki Mercedes-Benz;
   4. Wymianę poglądów i doświadczeń oraz materiałów dotyczących techniki, historii, turystyki, naprawy i eksploatacji tych samochodów.

   Rozdział 3

   Majątek i dochody KLUBU

   § 10.
   Majątek KLUBU stanowi mienie uzyskane lub nabyte przez KLUB w toku jego działalności.

   § 11.
   Dochody KLUBU pochodzą z:
   1. Wpisowego;
   2. Składek członkowskich;
   3. Dotacji, darowizn, zapisów i spadków od osób i instytucji;
   4. Zbiórek i imprez publicznych;
   5. Dochodów z majątku Klubu.

   § 12.
   KLUB może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej KLUBU służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

   Rozdział 4

   Członkowie KLUBU, ich prawa i obowiązki

   § 13.
   Członkowie KLUBU dzielą się na:
   1. Zwyczajnych;
   2. Nadzwyczajnych;
   3. Honorowych;
   4. Wspierających.

   § 14.

   Członkiem zwyczajnym KLUBU zostać może każdy pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Osoba taka musi posiadać samochód marki Mercedes-Benz model W114/115.

   § 15.
   Członkowie zwyczajni KLUBU zobowiązani są:
   1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia KLUBU;
   2. Dbać o dobre imię KLUBU;
   3. Popierać i czynnie realizować cele KLUBU;
   4. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz KLUBU;
   5. Brać czynny udział w pracach KLUBU służących realizacji jego celów statutowych;
   6. Terminowo opłacać składki zgodnie z uchwałami WZ;
   7. Działać na rzecz pomnażania majątku KLUBU.

   § 16.
   Członek zwyczajny KLUBU ma prawo brać udział w działalności KLUBU, w szczególności ma prawo:
   1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków KLUBU z głosem stanowiącym;
   2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU;
   3. Wnoszenia postulatów i wniosków dotyczących działalności KLUBU;
   4. Uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez KLUB;
   5. Korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom KLUB.

   § 17.
   Członkiem nadzwyczajnym KLUBU zostać może każdy pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, będący zaangażowany w działalność zbieżną z celami KLUBU.

   § 18.
   Członkowie nadzwyczajni KLUBU zobowiązani są:
   1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia KLUB;
   2. Dbać o dobre imię KLUBU;
   3. Popierać i czynnie realizować cele KLUBU;
   4. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz KLUBU;
   5. Brać czynny udział w pracach KLUBU służących realizacji jego celów statutowych;
   6. Terminowo opłacać składki zgodnie z uchwałami WZ;
   7. Działać na rzecz pomnażania majątku KLUBU.

   § 19.
   Członek nadzwyczajny KLUBU ma prawo brać udział w działalności KLUBU, w szczególności ma prawo:
   1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków KLUBU z głosem stanowiącym;
   2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU;
   3. Wnoszenia postulatów i wniosków dotyczących działalności KLUBU;
   4. Uczestniczenia w inicjatywach podejmowanych przez KLUB;
   5. Korzystania z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom KLUB.

   § 20.
   Członkiem honorowym KLUBU zostać może każdy pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich lub osoba prawna, o szczególnych zasługach na rzecz działalności statutowej i organizacyjnej KLUBU;
   1. Członkowie honorowi KLUBU są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich;
   2. Członek honorowy KLUBU może być członkiem zwyczajnym lub nadzwyczajnym na zasadach określonych w Statucie;
   3. Członkom honorowym nie będącymi członkami zwyczajnymi lub nadzwyczajnymi nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

   § 21.
   Członkiem wspierającym KLUBU może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która w swojej działalności wspierać będzie KLUB poprzez działania organizacyjne, pomoc finansową lub pomoc materialną w innej postaci;
   1. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, działają w KLUBIE poprzez swoich imiennie wyznaczonych przedstawicieli;
   2. Członkowie wspierający obowiązani są do terminowego opłacania składek, zgodnie z uchwałami władz KLUBU;
   3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz KLUBU, oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków KLUBU.
   § 22.
   Osoby niepełnoletnie powyżej lat szesnastu mogą zostać członkami KLUBU za pisemną zgodą ich przedstawiciela ustawowego, przy czym nie przysługują im czynne i bierne prawa wyborcze. W pozostałym zakresie stosuje się do nich postanowienia Statutu.

   § 23.
   Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom KLUBU po 12 (dwunastu) miesiącach członkostwa.

   § 24.
   1. Przyjęcie do KLUBU odbywa się poprzez złożenie do Zarządu pisemnej deklaracji przez kandydata na członka KLUBU;
   2. Wraz ze złożeniem deklaracji wnioskodawca akceptuje postanowienia Statutu;
   3. O przyjęciu nowego członka decyduje Zarząd
   4. Po pozytywnej weryfikacji, dokonanej przez Zarząd, nowy członek wnosi składkę członkowską.


   § 25.
   1. Wygaśnięcie członkostwa może nastąpić poprzez skreślenie lub
   wykluczenie z grona członków KLUBU uchwałą Zarządu podjętą zwykłą
   większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.
   2. Skreślenie następuje na skutek:
   a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do KLUBU, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie KLUBU;
   b) śmierci osoby fizycznej – członka KLUBU lub ustania osobowości
   prawnej osoby prawnej – członka wspierającego lub honorowego KLUBU.
   3. Wykluczenie z grona członków KLUBU może nastąpić w przypadkach:
   a) ustania powodów, dla których członek wspierający został przyjęty do KLUBU;
   b) zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć (6) miesięcy;
   c) działania na szkodę KLUBU;
   d) nie respektowania Statutu i regulaminów KLUBU, niewykonywania uchwał władz KLUBU;
   e) nie brania udziału bez usprawiedliwienia w pracach władz, do których członek został wybrany;
   f) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne lub utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego.

   4. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków KLUBU, w ciągu 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
   5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

   § 26.
   Zarząd prowadzi rejestr członków KLUBU i dokonuje w nim stosownych zmian.

   § 27.
   Prawo do ponownego ubiegania się o przyjęcie do KLUBU ma jedynie osoba, która dobrowolnie zrzekła się członkostwa.

   § 28.
   Wysokość składki członkowskiej określa Regulamin KLUBU.


   Rozdział 5

   Władze KLUBU

   § 29.
   Władze KLUBU stanowią:
   1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu;
   2. Zarząd KLUBU;
   3. Komisja Rewizyjna.

   § 30.
   1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu (dalej WZ) jest najwyższą władzą KLUBU;
   2. W WZ biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający;
   3. WZ może być zwyczajne lub nadzwyczajne;
   4. Zwyczajne WZ zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 31 stycznia jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem WZ;
   5. WZ obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

   § 31.
   1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
   a) z własnej inicjatywy;
   b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
   c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków KLUBU.
   2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu jednego miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
   3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   § 32.
   Z WZ spisuje się protokół.

   § 33.
   WZ prowadzi Przewodniczący wybrany zwykłą większością głosów.

   § 34.
   Do kompetencji WZ należy w szczególności:
   1. Uchwalanie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania KLUBU;
   2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
   3. Głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu;
   4. Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu;
   5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
   6. Uchwalanie regulaminu obrad WZ i innych regulaminów;
   7. Dokonywanie zmian w Statucie;
   8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania KLUBU, sposobu
   przeprowadzenia likwidacji i przeznaczeniu jego majątku;
   9. Inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem.

   § 35.
   Uchwały WZ zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zgromadzeniu. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego WZ.

   § 36.
   Uchwały WZ podejmowane są w głosowaniu jawnym.

   § 37.
   Głosowanie tajne zarządza się:
   1. Przy wyborach członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej udzielaniu im
   absolutorium i w innych sprawach osobowych;
   2. W innych sprawach, gdy członkowie tak postanowią zwykłą większością
   głosów oddanych.
   § 38.
   Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

   § 39.
   Zarząd reprezentuje KLUB na zewnątrz oraz kieruje jego bieżącą działalnością.

   § 40.
   1. Zarząd składa się z trzech (3) członków, w tym Prezesa,
   Wiceprezesa, Skarbnika powoływanych i odwoływanych przez WZ;
   2. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się na wniosek pozostałych członków
   Zarządu spośród kandydatów wyłonionych przez Zarząd w drodze głosowania na WZ.

   § 41.
   Zarząd powoływany jest przez WZ na okres 2 lat.

   § 42.
   Każdy członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia woli w imieniu KLUBU w tym również samodzielnie zaciąga zobowiązania majątkowe.

   § 43.
   Do zakresu działania i kompetencji Zarządu należy:
   1. Zwoływanie WZ;
   2. Przedstawianie sprawozdań dotyczących sytuacji finansowej oraz działalności KLUBU;
   3. Opracowywanie całorocznych i wieloletnich planów działania KLUBU w tym
   budżetu;
   4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem KLUBU;
   5. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
   6. Podejmowania uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków;
   7. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

   § 44.
   Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

   § 45.
   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

   § 46.
   Członkostwo w Zarządzie ustaje wraz z upływem kadencji, śmierci członka, odwołania członka przez WZ.

   § 47.
   Członek Zarządu może zostać odwołany przez WZ w przypadku:
   1. Złożenia rezygnacji;
   2. Choroby powodującej trwałą lub długotrwałą niezdolność do pełnienia jego
   funkcji;
   3. Nienależytego wypełniania funkcji;
   4. Istotnego naruszania postanowień Statutu;
   5. Z jakiejkolwiek innej uzasadnionej przyczyny.

   § 48.
   Komisja Rewizyjna (dalej KR) jest organem o uprawnieniach opiniodawczych,
   kontrolnych i nadzorczych.

   § 49.
   KR składa się z 3 członków, wybranych przez WZ spośród swoich członków.

   § 50.
   Kadencja KR równa jest kadencji Zarządu. Uzupełnienie składu KR następuje
   na wniosek pozostałych członków Komisji, spośród kandydatów zgłoszonych
   na WZ, w drodze głosowania.

   § 51.
   Do zakresu działania i kompetencji KR należy:
   1. kontrolowanie całokształtu działalności KLUBU;
   2. Badanie, zatwierdzanie lub odrzucanie planów finansowych, budżetu
   rocznego, rocznego sprawozdania finansowego, raportów biegłego
   rewidenta oraz innych raportów i sprawozdań dotyczących sytuacji
   finansowej KLUBU przedstawianych przez Zarząd;
   3. Wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
   KLUBU;
   4. Przekazywanie opinii i wniosków z przeprowadzonych kontroli Walnemu
   Zgromadzeniu;
   5. Badanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu;
   6. Badanie sprawozdania z działalności statutowej;
   6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
   7. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
   8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

   § 52.
   Komisja Rewizyjna podejmuje swoje uchwały większością głosów.


   Zmiana Statutu i rozwiązanie KLUBU

   § 53.
   Uchwały WZ w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania KLUBU
   podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności:
   1.Co najmniej połowy członków KLUBU uprawnionych do głosowania - w
   pierwszym terminie;
   2.Bez względu na liczbę obecnych na WZ - w drugim terminie;
   3.Czas, który musi upłynąć pomiędzy pierwszym a drugim WZ nie może być
   krótszy niż 1 godzina.

   § 54.
   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KLUBU, WZ określa sposób
   przeprowadzenia jego likwidacji, decyduje o przeznaczeniu majątku KLUBU
   oraz powołuje likwidatora.

   § 55.
   W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy
   Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001nr 79
   poz. 885) z późniejszymi zmianami. #
 2. Regulamin forum MB/8 Club Poland

  1. I. Postanowienia ogólne.
   1. O regulaminie.

   1. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie jakim jest forum w sposób optymalny.
   2. Regulamin ten nie jest wyłącznie wymysłem administratora, lecz wynikiem wspólnej pracy i kumulacją doświadczeń moderatorów, oraz zwykłych użytkowników forum.
   3. Każdy ma prawo do wyrażenia opinii na temat niniejszego regulaminu, oraz do zaproponowania usunięcia lub dodania dowolnego paragrafu. Można to zrobić publicznie na forum 'Sugestie i opinie o forum' lub przesłać prywatną wiadomość do administratora za pomocą mechanizmów wbudowanych w forum lub na konto email.
   4. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
   5. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
   6. Zapoznać się z regulaminem można (i należy) przy rejestracji na forum. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji automatycznie zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jest on też dostępny pod linkiem na stronie głównej forum.

   Powrót do góry
   2. Cele działania forum.

   1. Forum MB/8 Club Poland służy przede wszystkim zdobywaniu wiedzy na tematy związane z samochodami marki Mercedes-Benz w szczególności W114/115 oraz tematami pokrewnymi (szeroko rozumiana motoryzacja)
   2. Forum umożliwia uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów, wymianę opinii i doświadczeń. Działanie forum opiera się na wzajemnej pomocy wszystkich użytkowników.
   3. Forum umożliwia zamieszczanie ogłoszeń dotyczących kupna lub sprzedaży. Jedynym wymogiem jest korzystanie ze specjalnie do tego celu stworzonego forum i przestrzeganie zasad na nim panujących.

   Powrót do góry
   3. Zasady panujące na forum.

   1. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
   2. Aby mieć możliwość wypowiedzi na forum, należy się zarejestrować.
   3. Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem.
   * Zabrania się publikacji linków do cracków, nielegalnych kopii zapisów chronionych prawami autorskimi, nielegalnego oprogramowania, stron pornograficznych / erotycznych (to nie jest forum Warezowe!)
   * Zabrania się publikacji postów z prośbą o cracki, nielegalne kopie zapisów chronionych prawami autorskimi, nielegalne oprogramowanie (to nie jest forum Warezowe!)
   4. Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe. Dotyczy to wszelkich treści wprowadzonych na forum przez użytkownika - w wiadomościach, pseudonimie, podpisie, emblemacie i innych.
   5. Administrator i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
   6. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
   7. Na forum MB/8 Club Poland funkcjonują rangi które zależą od ilości wysłanych przez użytkownika wiadomości (rangi te nie mają żadnego znaczenia formalnego). Istnieją także rangi specjalne nadawane przez Administratora forum których status jest także czysto informacyjny.
   8. Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomość) oraz email.
   9. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
   10. Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.
   11. Na forum zabrania się bez porozumienia z Adminem lub władzami Klubu reklamowania czegokolwiek w jawny sposób tworząc na przykład w tym celu odrębne tematy lub wysyłając posty. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest zbyt mile widziane. Adresy do stron WWW możemy umieszczać w podpisie (należy jednak dostosować się do zasad dotyczących podpisów - patrz pkt. II 4) oraz w specjalnym polu Strona WWW w naszym profilu. Nie zabrania się podawania adresów WWW do stron w tematach do tego przeznaczonych.
   12. Szczegółowe wskazówki dotyczące publikowania wiadomości na forum, znajdują się w punkcie IV. niniejszego regulaminu.
   13. Jeżeli na danym forum obowiązują szczególne zasady, są one zamieszczone na tym forum w specjalnym ogłoszeniu lub opisie forum. Jest tam również sprecyzowana tematyka danego forum.
   14. Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administrator forum.
   15. Na forum istnieje system pochwał i ostrzeżeń, który ma na celu między innymi umożliwić ocenę zaangażowania danego uczestnika na forum lub ukarać za łamanie regulaminu. Szczegóły odnośnie funkcjonowania systemu punktów znajdziemy tutaj. Wszelkiego rodzaju problemy oraz wątpliwości proszę kierować do Administratora lub Moderatorów forum.

   Powrót do góry
   4. Kary stosowane na forum

   1. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony. Drugie upomnienie użytkownika wiąże się z modyfikacją stanu konta punktowego odjęcie punktów dodatnich lub nadanie punktów karnych
   2. Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane lub przenoszone.
   3. Posty rażąco naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane z forum.
   4. Osobom permanentnie i celowo łamiącym regulamin, administrator postara się uniemożliwić korzystanie z forum.
   5. Zdarzenie i sankcje punktowe:
   * za jawne nabijanie postów / punktów (pisanie bezsensownych postów) -1 pkt.
   * za obrazę innych użytkowników forum -2 pkt.
   * za używanie niecenzuralnego słownictwa -2 pkt.
   * za jawną wrogość, lub pisanie w sposób zachęcający do konfliktów, lub lekceważący innych -2 pkt.
   * za niedostosowywanie się do poleceń moderatorów / administratora odnośnie zmiany avataru, sygnatury z przyczyn regulaminowach-1 pkt.
   * za zakładanie dwóch takich samych tematów w innych działach -1 pkt.
   * za notoryczne nieprzestrzeganie reguł odnośnie nazewnictwa tematów (niedostosowanie się do regulaminu panującego w poszczególnych działach) -1 pkt.
   * za nieprzestrzeganie ustaleń dokonanych w pkt. IV.5 regulaminu nie ma taryfikatora punktowego o wysokości kary decyduje Moderator
   W przypadku gdy stan konta użytkownika wynosi -10 pkt. użytkownik dostaje bana.

   Powrót do góry
   5. Niejasności i spory.

   1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać publicznie na forum 'Sugestie i opinie o forum', bądź poprzez wysyłanie prywatnej wiadomości do moderatorów lub administratora. Zalecaną metoda jest ta druga.
   2. Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez moderatorów lub administratora forum, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia.
   3. Używanie forum 'Sugestie i opinie o forum' do rozstrzygania sporów między użytkownikami, traktować należy jako ostateczność.

   Powrót do góry

   II. Obsługa forum.
   1. Wskazówki ogólne.

   1. Porad dotyczących obsługi forum należy szukać w FAQ (link na głównej stronie forum).
   2. Wskazówek dotyczących formatowania treści wiadomości za pomocą BBCode, należy szukać w przewodniku do którego link znajduje się na stronie wysyłania postów.
   3. W przypadku problemów z obsługą forum wynikających z nieznajomości jego mechanizmów, użytkownicy mają prawo zadać pytanie moderatorom. Należy jednak w miarę możliwości starać się zrozumieć zasady działania forum samodzielnie.
   4. W przypadku usterek i błędów działania forum, należy je zgłaszać bezpośrednio do administratora.
   5. Swoje pomysły dotyczące wyglądu lub funkcjonowania forum, można publikować na forum 'Sugestie i opinie o forum'.

   Powrót do góry
   2. Rejestracja.

   1. Rejestracja na forum jest dobrowolna. Daje ona jednak szereg przywilejów.
   2. Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana to korzystania na forum wyłącznie z niego.
   3. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres email (prawdziwy), pseudonim, oraz hasło. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
   4. Jeżeli użytkownik decyduje się na publikowanie swoich danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, to powinien zdawać sobie sprawę z wynikających z tego niebezpieczeństw.
   5. Użytkownik ma możliwość ukrycia przed innymi użytkownikami swojego adresu email, oraz swojej obecności na forum.
   6. Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści w pełnym brzmieniu jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.
   7. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. Wiadomości do wszystkich użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.

   Powrót do góry
   3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).

   1. Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
   2. Raz wybranego na forum pseudonimu nie ma możliwości zmieniać. W przypadku chęci zmiany należy skontaktować się z Administratorem.
   3. Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.

   Powrót do góry
   4. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).

   1. Maksymalna długość podpisu to 255 znaków.
   2. Warto pamiętać, że przy domyślnych ustawieniach, podpis pojawia się pod każdym wysłanym postem. Dobierając treść podpisu należy wziąć to pod uwagę.
   3. Należy unikać przesadnego formatowania tekstu w podpisach.
   4. Należy unikać sygnatur wielolniniowych (max 5 linii), gdyż niepotrzebnie "rozciągają" one długość wyświetlanych na forum wątków dyskusji.
   5. Zabrania się umieszczania obrazków / filmów / animacji oraz żadnych innych obiektów multimedialnych
   6. Zabrania się umieszczania więcej niż jednego adresu internetowego

   Powrót do góry
   5. Zasady dotyczące emblematu (avatar).

   1. Wybierając emblemat wypada sprawdzić czy ktoś inny na forum już z niego nie korzysta, a w razie wątpliwości zrezygnować z danego emblematu.
   2. Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.
   3. Maksymalna wielkość emblematu to 100 x 100 px.
   4. Maksymalny rozmiar emblematu nie może przekraczać 10 kB.
   5. Należy unikać przesadnie "krzykliwych" kolorów. Dbajmy o oczy innych.
   6. Należy unikać wszelkich animacji w emblemacie, gdyż przeszkadzają one innym użytkownikom skupić się na treści wiadomości.

   Powrót do góry

   III. Prawa i obowiązki.
   1. Prawa "gości" (czyli osób niezarejestrowanych na forum).

   1. Przeglądanie struktury forum, faq, regulaminu, przeszukiwanie forum, przeglądanie listy użytkowników, oraz czytanie wszystkich opublikowanych wiadomości.
   2. Jeśli nawet nie chcemy publikować treści warto się zarejestrować - to bardzo ułatwia czytanie.

   Powrót do góry
   2. Prawa i obowiązki użytkowników (czyli osób zarejestrowanych na forum).

   1. Każdy użytkownik posiada prawa "gościa".
   2. Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy.
   3. Użytkownikom wolno tworzyć ankiety i ustalać okres ich funkcjonowania.
   4. Użytkownikom wolno głosować w ankietach.
   5. Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.
   6. Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty, oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał.
   7. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.
   8. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
   9. Użytkownicy mają obowiązek zwracać uwagę innym, jeśli nie przestrzegają oni regulaminu, oraz powiadamiać moderatorów o nieprawidłowościach.
   10. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.

   Powrót do góry
   3. Prawa i obowiązki moderatorów.

   1. Moderatorem może zostać tylko Członek MB/8 Club Poland.
   2. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.
   3. Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych.
   4. Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.
   5. Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na danym forum tematyki.
   6. Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.
   7. Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników.
   8. Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów (choć zaleca się unikanie takich posunięć).
   9. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.
   10. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
   11. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
   12. Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.
   13. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
   14. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorem i w ramach forum podporządkowywać się jego decyzjom.
   15. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum.
   16. O tym kto zostanie moderatorem decyduje Zarząd MB/8 Club Poland i Administrator. Grupa moderatorów nie zmienia swojego składu zbyt często. Zarząd i Administrator nie podejmują takich decyzji na podstawie zgłoszeń, więc nie ma sensu wysyłać ich do niego. Aby zostać moderatorem należy przestrzegać regulaminu i pomagać przestrzegać go innym, udzielać się w dyskusjach, pisać mądrze i na temat - wtedy na pewno zostanie się zauważonym.

   Powrót do góry
   4. Prawa i obowiązki administratora.

   1. Administrator forum jest tylko jeden i podejmuje decyzje w kontakcie z Zarządem MB/8 Club Poland. (Członkowie Zarządu mają prawa Administracyjne jednakże nie używają ich na bieżąco)
   2. Administrator posiada najwyższe uprawnienia na forum, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.
   3. Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do forum, ze względu na naruszanie regulaminu.
   4. Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.
   5. Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe fora tematyczne, zmieniać wygląd forum, oraz rozszerzać jego funkcjonalność.
   6. Administrator ma obowiązek informować o swoich posunięciach wszystkich użytkowników.
   7. Administrator ma obowiązek uwzględniać opinie użytkowników i moderatorów w sprawach zmian na forum, nie jest jednak nimi w żaden sposób zobligowany.
   8. Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.
   9. Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z forum.

   Powrót do góry

   IV. Prowadzenie dyskusji.
   1. O czym należy pamiętać przed wysłaniem wiadomości na forum.

   1. Sprawdź czy temat nie był już na forum poruszany i czy odpowiedź na Twoje pytanie już nie padła. Forum wyposażone jest w mechanizm wyszukiwania treści (link na głównej stronie), naucz się z niego korzystać. Jest to jedna z najsurowiej przestrzeganych na tym forum zasad i moderatorzy nie mają skrupułów przy stosowaniu sankcji wymuszających stosowanie się do niej.
   2. Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej (np. Google) próbując najpierw tam znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

   Powrót do góry
   2. Zakładanie nowego tematu (topic).

   1. Najpierw należy zastanowić się na które forum tematyczne powinien trafić Twój post. Każde forum posiada pewien zakres tematyczny, którego użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy, komentarza, oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematykę. Jeśli temat nie pasuje do żadnego z działów tematycznych, temat należy umieścić na forum Hyde Park - tam zasady są najmniej rygorystyczne. Jeśli pomimo naszych wysiłków, nie znajdujesz następnego dnia Twojego tematu na tym forum, na którym go umieściłeś, oznacza to, że nie udało Ci się zmieścić w tematyce obowiązującej na tym forum i moderator przeniósł Twój temat gdzie indziej - musisz go teraz poszukać.
   2. Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie naszego posta. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możliwe najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę w temacie najlepiej umieszczać model MB którego się tyczy wątek. Przykład dobrego tytułu to: "brak hamulców - W115". Fatalne tytuły to np. "Pomocy!!!", "WAŻNEEE!", "Nie wiem co robić...". Posty o takich tematach często są przez czytelników pomijane.
   3. Sami wybraliśmy temat, więc starajmy się go trzymać w swoich wypowiedziach. Wypadałoby też aktywnie uczestniczyć w wywołanej naszą wiadomością dyskusji.
   4. Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji. Starajmy się opisać okoliczności wystąpienia problemu, model samochodu i wszystko, co mogło by mieć wpływ na wystąpienie naszego problemu.
   5. Jeśli na Twoje pytanie nie pojawia się odpowiedź, może być to spowodowane kilkoma czynnikami. Może jesteś zbyt niecierpliwy i nie zaczekałeś odpowiednio długo na odpowiedź? Może źle zatytułowałeś post, źle sformułowałeś pytanie, lub nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nikt nie próbuje nawet na nie odpowiedzieć? Może pytanie zostało już kiedyś zadane i nikt nie chce trudzić się odpowiadając na nie ponownie? Może pytanie przerosło możliwości wszystkich uczestników forum (najmniej prawdopodobna ewentualność)? Obojętnie co jest powodem, nie wysyłaj na forum ponownie tego samego pytania. Spróbuj sprecyzować to, które już zadałeś.
   6. Niedopuszczalne jest zakładanie tego samego tematu na kilku forach. Należy wybrać najwłaściwsze forum i na nim poprzestać.
   7. Pamiętaj, że celem istnienia forum jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Jeśli rozwiązałeś problem, zanim ktokolwiek na Twój post odpowiedział, podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
   8. Każdy użytkownik ma prawo do swoich poglądów i opinii, dlatego nie należy rozpoczynać tematu, który najprawdopodobniej doprowadzi do powstania konfliktu między użytkownikami.
   9. Jeśli czytając wiadomości na danym forum, natrafisz na temat związany z tym co cię interesuje, nie zadawaj nowego pytania i nie twórz nowego wątku, lecz postaraj się kontynuować już istniejący.
   10. Przed założeniem nowego tematu skorzystaj z wyszukiwarki ("szukaj") i dopiero po upewnieniu się że temat nie został poruszony załóż nowy. Dopuszcza się w stosunku do osób korzystających z modemu (lub np. internet cafe) założenie nowego tematu bez wcześniejszego dokładnego wyszukiwania (należy przejrzeć choć ostatnią stronę poruszonych tematów), jednak uprasza się o zamieszczenie powodów "nie szukania" informacji w treści tematu.

   Powrót do góry
   3. Odpowiadanie na pytania.

   1. Odpisując na czyjeś pytanie starajmy się być konstruktywni i pomocni. Komentarze typu: "popieram przedmówcę" niewiele wnoszą do dyskusji.
   2. Odpowiadając trzymajmy się ściśle tematu. Pytającemu na pewno na tym zależy.
   3. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie pisz nic. Po prostu czekaj.
   4. Gdy na forum prowadzona jest merytoryczna dyskusja, a chcesz wziąć w niej udział, nie pisz krótkiego posta o banalnej treści. Nie rozbijaj rozbudowanych, ciekawych dyskusji błahymi postami.
   5. Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Pamiętaj, że dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów.
   6. Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazuj autorowi korzystając z prywatnych wiadomości lub email, a nie otwarcie, na łamach forum.
   7. Prywatne wiadomości jak sama nazwa wskazuje są prywatne, dlatego odpowiadając nadawcy korzystamy również z PW, a nie publikujemy odpowiedź na forum. Ewentualnie jeśli chcemy kogoś przeprosić, wypadało by to wyrazić publicznie.
   8. Nie używaj w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, mają swoje uczucia, czasem popełniają też błędy. Nie obwiniaj ich za to.

   Powrót do góry
   4. Formułowanie treści wiadomości (postów).

   1. Bądź profesjonalny i ostrożny w tym co mówisz o innych. Unikaj jak ognia obrażania uczestników dyskusji. Ostateczny skutek takich działań może być tylko jeden: zablokowanie Tobie dostępu do forum przez administratora.
   2. Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
   3. Zwracaj uwagę na to, czy w publikowanych przez Ciebie treściach nie ma takich, które są niedopuszczalne na tym forum.
   4. Dbaj o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Pamiętaj, że jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Staraj się pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym.
   5. Cytując inne osoby, wytnij fragmenty nie dotyczące bezpośrednio problemu. Załączanie całej wypowiedzi na pewno znudzi czytających. Pamiętaj o objęciu cytatu znacznikami QUOTE.
   6. Jeżeli publikujesz jakieś materiały, staraj się zawsze podawać ich źródło, a jeśli to konieczne, uzyskać zgodę autora na publikację. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako swoich. Przestrzeganie praw autorskich traktuj jak jeden z priorytetów.
   7. Nie nadużywaj emotikonek przy pisaniu wiadomości. Nie pozwala to czytającemu skupić się na czytaniu tekstu wiadomości.
   8. Unikaj przesadnego formatowania tekstu. Kieruj się zasadą, że formatowanie służy polepszaniu przejrzystości tekstu, a nie jego zaciemnianiu.
   9. PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk, a krzyczeć nie musisz.
   10. Używając skrótów takich jak IMHO lub RTFM, staraj się nie stosować tych bardziej wyszukanych, lecz co najwyżej tych powszechnie znanych. Wbrew pozorom, nie świadczy to o profesjonalizmie, lecz o jego braku.
   11. Kontroluj przed wysłaniem napisany przez siebie tekst. Korzystaj z opcji PODGLĄD. Jeśli jednak coś Ci umknie, zawsze możesz jeszcze zmienić treść w opublikowanej już wiadomości.

   Powrót do góry
   5. Trudne tematy poruszane na naszym forum.

   1. Tematyka LPG jest nieunikniona jednak nie popieramy stosowania tych instalacji w MB. Nie kochamy LPG, ale zdajemy sobie sprawę, że ten rodzaj paliwa był, jest i będzie stosowany. Skłonni jesteśmy pomóc w wyborze rodzaju instalacji jak najmniej szkodliwej/jak najlepszej dla danego auta.
   2. Zakaz wyszydzania czy innego napiętnowania sprzedawców samochodów na Allegro i innych aukcjach internetowych. Link do ciekawego ogłoszenia można zamieścić, jednak nie wolno go krytykować, a już szczególnie nie w celu rozrywki (pod groźbą punktów karnych). Dopuszczalna jest wyważona ocena, jeśli jest pomyślana jako pomoc dla potencjalnych nabywców. Właśnie oni są osobami, które są najbardziej uprawnione do zadawania pytań związanych z aukcjami internetowymi.
   3. Tematyka tuningu - posty w tej tematyce proszę kierować na inne fora tutaj będą kasowane
   4. Tematyka OO - posty związane ze stosowaniem tego paliwa będą kasowane a, użytkownicy biorący w niej udział otrzymają punkty karne. #

Strefa czasowa UTC+02:00


Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Polski pakiet językowy dostarcza phpBB.pl